“Cơ quan hỗ trợ đăng kí” của tư cách lưu trú “Kỹ năng đặc định” đã được chứng nhận!

Công ty cổ phần Air Tech System xin thông báo về việc đã được phê duyệt từ Cục lưu trú xuất nhập cảnh, được đăng ký với tư cách là “Cơ quan hỗ trợ đăng ký” đối với chế độ tư cách lư trú “Kỹ năng đặc định”.

*Nội dung chứng từ*
Số đăng ký: 22登-007635
Ngày đăng ký: 03/10/2022
Ngôn ngữ đối ứng: tiếng Việt

Cơ quan hỗ trợ đăng ký là cơ quan nhận ủy thác từ doanh nghiệp tuyển dụng người nước ngoài, soạn thảo và thực hiện kế hoạch hỗ trợ những hoạt động của người nước ngoài có tư cách lưu trú là Kỹ năng đặc định để có thể diễn ra một cách trôi chảy hơn.
Để tuyển dụng người nước ngoài có tư cách lưu trú Kỹ năng đặc định đòi hỏi sự hỗ trợ được quy định bởi luật pháp, đặc biệt cần có kiến thức chuyên môn trong những việc như soạn thảo hồ sơ.
Vì lẽ đó, chúng tôi sẽ nhận ủy thác từ người tuyển dụng, hỗ trợ tuyển dụng người nước ngoài có tư cách lưu trú Kỹ năng đặc định một cách an toàn, bảo đảm bằng việc hỗ trợ các thủ tục.
Từ bây giờ, trong mảng tuyển dụng người nước ngoài có tư cách lư trú “Kỹ năng đặc định”, chúng tôi sẽ kết nối người tìm việc và các doanh nghiệp (giới thiệu việc làm) và hỗ trợ sự lưu trú của người nước ngoài sau khi có việc làm.

TOP